X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Artikkelit
Kansanopistot ovat joustavasti tuottaneet kotouttamispalveluita
Eduskunnan tarkastusvaliokunta: “Vapaalla sivistystyöllä on tärkeä asema kotouttamisessa - Kansanopistot ovat nopeasti ja joustavasti kyenneet tuottamaan kotouttamispalveluita.”

Eduskunnan tarkastusvaliokunta julkaisi mietintönsä kotouttamisen toimivuudesta. Mietinnössä katsotaan, että kotouttamiseen tulee tehdä isoja muutoksia. Mietintö sisältää 11 päätösehdotusta.

Tarkastusvaliokunta katsoo, että viranomaisten lisäksi myös kolmannella sektorilla eli järjestöillä ja vapaalla sivistystyöllä on tärkeä asema kotouttamisessa ja kolmannen sektorin osuutta kotouttamisessa tulee lisätä. Esimerkiksi kansanopistot ovat nopeasti ja joustavasti kyenneet tuottamaan kotouttamispalveluita.

Tarkastusvaliokunta painottaa, että maahanmuuttajien erilaiset lähtökohdat tulisi huomioida nykyistä paremmin. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat ottaneet maahanmuuttajat tärkeäksi koulutuksen kohderyhmäksi ja vastanneet laaja-alaisesti koulutustarpeeseen. Oppilaitoksiin on kehittynyt maahanmuuttajien koulutuksen järjestämisen erityisosaamista. Kansanopistot voivat tarjota maahanmuuttajille joustavan koulutuspolun, joka sisältää kieli- ja kulttuuriopintojen lisäksi työssäoppimista ja tukee työelämään siirtymistä. Ne myös kykenevät reagoimaan nopeasti maahanmuutossa tapahtuviin muutoksiin. Kansanopistot ovat tehneet kotoutumista tukevassa koulutuksessa yhteistyötä järjestömuotoisen sivistystyön kanssa. Mietinnössä todetaan, että kotoutumista tulisi nopeuttaa sen kaikissa vaiheissa. Kansanopistoissa kehitetyn ja toteutetun ilman huoltajaa Suomeen tulleiden nuorten turvapaikanhakijoiden koulutuksen ja tuetun asumisen mallista (Nutukka-ohjelma) on saatu erinomaisia tuloksia.

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotuksessa 11 todetaan eduskunnan edellyttävän, että hallitus huolehtii kolmannen sektorin eli järjestöjen ja vapaan sivistystyön osuuden kasvattamisesta kotouttamisessa sekä ryhtyy toimiin viranomaisten ja kolmannen sektorin välisen työnjaon määrittelemiseksi uudelleen. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa otettiin käyttöön uusi järjestämis- ja rahoitusmalli vuoden 2018 alussa. Lakimuutoksen tavoitteena oli, että vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksella järjestettävään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen saadaan 100% rahoitus. Koulutuksessa keskitytään kotoutumissuunnitelman mukaisiin luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen/ruotsin kielen opintoihin. Koulutuksen toteuttamiseen kohdennettiin noin viisi miljoonaa euroa.

Kansanopistoyhdistys ja Bildningsalliansen painottavat, että maahanmuuttajien kotoutuminen on keskeinen osa vapaan sivistystyön koulutus- ja sivistystehtävää, ja rahoitusmallin uudistuttua on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen toteuttamiseen saatu paremmat mahdollisuudet.  Kansanopistoyhdistys ja Bildningsalliansen kiinnittävät kuitenkin huomiota siihen, että rahoitusmallin uudistaminen jäi kesken. Oppilaitokset käyttävät koulutuksessa suoritteisiin perustuvaa valtionosuusrahoitustaan ja kattavat uudella lisärahoituksella opiskelijamaksuosuuden. Tarkastusvaliokunnan päätösehdotuksen toteuttamiseksi tulisi kotoutumista tukevaan koulutukseen kohdentaa suoriterahoitusta, jotta oppilaitoksilla säilyisi mahdollisuus vastata myös muiden kohderyhmien sivistystarpeisiin.

Vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutus tarjoaa joustavia koulutuspolkuja, jotka huomioivat niin yhteiskunnan, työelämän kuin yksilön tarpeet ja tukevat maahanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista. Kansanopistoilla on valmiit rakenteet maahanmuuttajakoulutuksen toteuttamiseen ja opistojen panosta kotoutumisen edistämisessä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä viranomaisten, työelämän ja järjestöjen kanssa. Vapaan sivistystyön mahdollisuudet kotoutumisen tukemisessa tulisi hyödyntää täysimääräisesti.

Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry ja Bildningsalliansen rf

Lisätietoja:
Kansanopistoyhdistys, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, 044 5318000, tytti.pantsar@kansanopistot.fi
Bildningsalliansen, verksamhetsledare Henrika Nordin, 044 3531813, henrika.nordin@bildningsalliansen.fi
25.1 13:50